Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä (K5) suojelee henkilötietojasi. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka tavalla tai toisella voidaan liittää sinuun henkilökohtaisesti. K5 käsittelee henkilötietojasi lainmukaisesti ja asiallisesti sekä yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n määräysten tai muun lain mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on estää yksityisyyden suojasi loukkaamista henkilötietojasi käsiteltäessä. Toisinaan K5:n on tallennettava ja käsiteltävä henkilötietojasi. K5:n suorittamat henkilötietojen käsittelyt on koottu henkilötietojen käsittelyrekisteriin. Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten tai niin kauan kuin laki sitä vaatii. Täyttääksemme velvollisuutemme esim. arkistolain mukaisesti (831/1994), tämä voi merkitä, että joitakin tietoja säilytetään pysyvästi.

Sähköpostin salaus pienentää riskiä, että salassa pidettävä/arkaluonteista informaatiota sinusta tai sinun yhtiöstäsi joutuu vääriin käsiin. On mahdollista lähettää salattuja sähköpostia K-viidelle.


Milloin henkilötietoja saa käsitellä?

K5 saa käsitellä henkilötietojasi kun se on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi tai osana rekisterinpitäjälle kuuluvaa julkisen vallan käyttöä.


Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetus antaa rekisteröidylle oikeuksia K5:een nähden. Artiklassa 12-23 määrätään rekisteröidyn oikeuksista.


Tarkastuspyyntö ja tietojen oikaiseminen.

Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti seuraavalla lomakkeella. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Henkilön henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen luovuttamista. Tiedot luovuttaa henkilö, jonka asiasta päättänyt henkilö on nimennyt tehtävään.

Vaatimus tietojen oikaisemisesta tulee tehdä kirjallisesti seuraavalla lomakkeella. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan oikaistavaksi ja millä perusteilla. Oikaisu suoritetaan ilman aiheetonta viivytystä. Jos K5 ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemisesta, tästä on annettava kirjallinen todistus, josta käy ilmi epäämisen syyt. K5 ei ole velvollinen oikaisemaan tietojasi, jos ne on arkistoitu eivätkä ole enää käsittelyssä. Rekisteröity voi saattaa hylkäämistä koskevan asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Jos K5 ei rekisteröidyn pyynnöstä ryhdy toimenpiteisiin, K5:n tulee ilmoittaa rekisteröidylle syy siihen, ettei toimenpiteisiin ole ryhdytty ja tiedottaa mahdollisuudesta jättää valitus valvontaviranomaiselle ja vaatia asian lainmukaista arviointia.


Lisätietoa tietosuoja-asetuksesta löydät tietosuojavaltuutetun toimiston sivultahttps://tietosuoja.fi

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679) (Tietosuoja-asetus) löydät kokonaisuudessaan seuraavasta osoitteesta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

K5:n tietosuojaa koskevat kysymykset lähetetään tietosuojavastaavamme osoitteeseen: patrik.lindblad(at)kfem.fi.turvaposti.fi, 040 669 4716