Pohjanmaan maakunnan kokoisen SOTE-alueen valmistelu alkoi vuonna 2016 aikana tapahtunut ns. poliittisen ohjausryhmän johdolla ja tulee jatkumaan v.2017. Poliittiseen ohjausryhmään on kutsuttu maakunnan johtavien luottamushenkilöiden lisäksi johtavat viranhaltijat, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin johtajat sekä pääsopijajärjestöjen edustajat. 

Pohjanmaan alueella on käynnistetty SOTE- ja maakuntauudistuksen valmistelu rinnakkain ja maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistautuminen kansallisen SOTE-uudistuksen toteuttamiseen tapahtuu Pohjanmaan SOTE-ohjausryhmän johdolla. SOTE-valmistelutyöryhmä koostuu maakunnan kunnanjohtajista ja valmistelee asioita ohjausryhmälle. Pohjanmaan SOTE:n muutosjohtajien tehtävänä on laatia esitys Pohjanmaan alueen SOTE-palveluista tulevaisuutta ajatellen. Muutosjohtajien työtä tukevat SOTE-työryhmät, joissa on alueellinen edustus eri toimialoilta. Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymästä on edustus muun muassa senioreiden tulevaisuuden palveluja kehittävässä työryhmässä sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen työryhmässä.

Psykososiaalisen keskuksen toiminta on myös herättänyt kiinnostusta muualla Pohjanmaalla ja erityisesti päihde- ja mielenterveyspalvelujen SOTE-työryhmässä, jossa tarkoituksena on suunnitella tulevaisuuden ja asiakkaan tarpeiden mukaisia palveluja.

Geriatrinen osaamiskeskus täydentää kunnallista palvelutarjontaa palveluilla, joiden toteuttamiseen tarvitaan yksittäisiä kuntia laajempi väestöpohja. Näitä ovat esimerkiksi puheterapia, gerontologinen ohjaus sekä muistihoitajien palvelut. Osaamiskeskukseen on sijoitettu muistipoliklinikka sekä geriatrinen poliklinikka, jotka aloittivat toimintansa keväällä 2016. Geriatrisen diagnostiikan tukena ovat lisäksi olleet pään alueen magneettikuvaukset. Geriatrian konsultaatiot on hankittu ostopalveluina, ja ensisijaisesti etälääketieteellisinä konsultaatioina.

Kuntayhtymässä on myös valmisteltu tulevaisuuden K5-alueen palveluverkon kuvausta eli mitä palveluja olisi tarpeellista olla väestön saatavilla myös tulevaisuudessa ja miten digitalisaatio ja etäyhteydet voisivat entisestään parantaa syrjäkylien palvelujen saatavuutta.

 

Sokerineuvokas päiväkoti K5:ssa

Lasten hyvät ravintotottumukset ovat erittäin tärkeitä, jotta terveellinen elämäntapa jatkuisi myös aikuisena. Tavat muodostuvat varhaisvuosina ja vanhemmat vastaavat yhdessä päivähoidon kanssa siitä, että lapsille tarjotaan laadultaan oikeanlaista ravintoa. Oikea ravinto vähentää elämäntapasairauksien, kuten esim. aikuisiän 2-tyypin diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien, vaaraa. Paljon lisättyä sokeria sisältävät elintarvikkeet eivät kuulu päiväkotiin ja niiden määrää tulee rajoittaa. Näissä elintarvikkeissa on energiaa mutta vähän ravintoa.

Kaksi päiväkotia Korsnäsistä valittiin piloteiksi, nk. sokerineuvokkaiksi päiväkodeiksi. Päiväkodit saivat täyttää ruokapäiväkirjaa kaksi viikkoa, ja henkilökunta sai myös vastata kyselyyn. Ruokapäiväkirjojen jättämisen jälkeen päiväkodeille annettiin ravitsemussuositusten mukaisia suosituksia. Sokerinäkökulman lisäksi annettiin suosituksia rasvan laadusta, aterian suunnittelusta ja hedelmien, vihannesten ja marjojen riittävästä määrästä.

 

Maalahdessa 30.5.2017
Johtaja Pirttiperä