Samkommunen har i uppgift att garantera samarbetsområdets invånare lagstadgad social- och primärhälsovård och ansvarar för att verksamheten är resultatrik samt bedrivs rationellt och effektivt. Samkommunens uppgifter fastställs i grundavtalet. Verksamhetsidé, målsättningar och utvecklingsstrategier utformas ytterligare i budgeten, ekonomiplanen, samt i enskilda beslut.

Samkommunens organ är samkommunsfullmäktige, revisionsnämnd, valnämnd, samkommunstyrelse, landsbygdsnämnd och av styrelsen tillsatta direktioner och kommittéer.

Samkommunen är tvåspråkig med svenska som förvaltningsspråk. 

Organisationsschema bild SWE new version 

Samkommunfullmäktige

Samkommunfullmäktige är samkommunens högsta beslutande organ. Samkommunfullmäktige ansvarar för och besluter om centrala mål för samkommunens verksamhet. Samkommunfullmäktige besluter om grunderna för ordnandet av ekonomin och förvaltningen och besluter om vilka tjänster som samkommunen erbjuder. Fullmäktige utser medlemmar till samkommunens organ.

Samkommunfullmäktige har 28 medlemmar. Antalet medlemmar per kommun bestäms enligt respektive kommuns invånarantal. Mandatperioden är fyra år.


Samkommunstyrelsen

Samkommunstyrelsen tillsätts av samkommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av samkommunens verksamhet. Samkommunstyrelsen bereder och verkställer samkommunfullmäktiges beslut, styr servicehelheten och utvecklar servicestrukturen.

Samkommunstyrelsen består av 11 förtroendevalda. Varje kommun har minst en medlem och en ersättare i samkommunstyrelsen. Mandatperioden är två år. 


Samkommunens övriga organ:

 

Revisionsnämnden

Samkommunens revisionsnämndhar uppgiften att organisera granskningen av samkommunens ekonomi och förvaltning. Revisionsnämnden ser till att revisionen har tillräckliga resurser. Revisionsnämnden har fem ordinarie medlemmar, en från varje medlemskommun. Revisionsnämnden tillsätts av samkommunfullmäktige. Mandatperioden sammanfaller med samkommunfullmäktiges mandatperiod.

 

Personalsektionen

Samkommunens personalsektion representerar samkommunen i egenskap av arbetsgivare och ger prissättningsdirektiv och utvecklingsförslag gällande personalstrategin och personalpolitiken. Sektionen har fem medlemmar, en från vare medlemskommun. Personalsektionens mandatperiod är ett år.

 

Samarbetsorganet

Samarbetsorganet utvecklar samkommunens arvbetarskyddsverksamhet och består av representanter för arbetarskyddsorganisationen, arbetsgivare och arbetstagare, fackliga representanter, politiker och tjänsteinnehavare.

 

Landsbygdsnämnden

Landsbygdsnämnden ansvarar för uppgifter som hör till landsbygdsmyndigheterna och övervakar genomförandet av uppgiftområdets lagar. Landsbygdsnämnden har 11 ordinarie medlemmar. 

 

Tjänstemannaorganisationen

Samkommunens förvaltning, ekonomi och verksamhet leds av samkommunens direktör, som är underställd samkommunstyrelsen. Områdesansvariga chefer ansvarar för organiseringen av respektive ansvarsområdes verksamhet. De områdesansvariga cheferna är; ledande läkare, ledande tandläkare och landsbygdschef. Den ledande psykologen och avdelningsskötaren leder i sin tur respektive helheter under den psykosociala enheten.