Förberedelserna inför ett social- och hälsovårdsområde av Österbottens landskaps storlek inleddes år 2016 under ledning av en s.k. politisk styrgrupp och kommer att fortsätta år 2017. Till den politiska ledningsgruppen har förutom landskapets ledande förtroendevalda också kallats ledande tjänstemän, samarbetsområdens och sjukvårdsdistriktets direktörer samt representanter för huvudavtalsorganisationerna.

I Österbotten har beredningen av social- och hälsovårdsreformen inletts parallellt med landskapsreformen och anpassningen av landskapets social- och hälsovårdstjänster till den nationella social- och hälsovårdsreformen sker under ledning av Österbottens ledningsgrupp för social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdens beredningsarbetsgrupp, som består av landskapets kommundirektörer, bereder ärenden för ledningsgruppen. Förändringsdirektörerna inom social- och hälsovården i Österbotten ska utarbeta ett förslag till framtida social- och hälsovårdstjänster i Österbotten. Förändringsdirektörernas arbete stöds av social- och hälsovårdsarbetsgrupperna som har regionala representanter för olika verksamhetsområden. Kust-Österbottens samkommun har representanter bl.a. i arbetsgruppen som utvecklar framtida seniortjänster och arbetsgruppen för missbrukar- och mentalvårdstjänsterna.

Det psykosociala centrets verksamhet har väckt intresse runt om i Österbotten och speciellt i social- och hälsovårdsreformens arbetsgrupp för missbrukar- och mentalvårdstjänster, där syftet är att planera tjänster i enlighet med framtidens och kunders behov.

Det geriatriska kunskapscentret kompletterar det kommunala serviceutbudet med tjänster som kräver ett större befolkningsunderlag än enskilda kommuner. Sådana är t.ex. talterapi, gerontologisk handledning samt minnesskötarnas tjänster. I kunskapscentret finns en minnespoliklinik samt en geriatrisk poliklinik, vilka inledde sin verksamhet våren 2016. Till stöd för den geriatriska diagnostiken har dessutom ordnats magnetundersökningar av huvudet. Geriatriska konsultationer har upphandlats och i första hand som telemedicinska konsultationer.

Samkommunen har även berett en beskrivning av det framtida K5-områdets servicenät, d.v.s. vilka tjänster som borde finnas tillgängliga även i framtiden och hur digitaliseringen och distansförbindelserna ytterligare kunde förbättra tillgången till service i avlägsna byar.

 

Sockersmarta daghem inom K5

Goda kostvanor för barn är av yttersta vikt för att den hälsosamma livsstilen ska fortgå även i vuxen ålder. Vanor byggs upp under småbarnsåren och föräldrarna har ett gemensamt ansvar med dagvården för att erbjuda barnen rätt kost. Genom rätt kost minskar risken för livsstilssjukdomar, såsom diabetes typ 2 samt hjärt- och kärlsjukdomar. Livsmedel med stor andel tillsatt socker bör begränsas och hör inte till daghemmet. Dessa livsmedel innehåller energi men lite näring.

Två daghem i Korsnäs valdes till pilotdaghem för att bli s.k. sockersmarta daghem. Daghemmen fick fylla i matdagbok under två veckor och personalen fick även svara på en enkät. Efter att matdagböckerna lämnats in gavs rekommendationer utgående från näringsrekommendationerna. Förutom sockeraspekten gavs rekommendationer om fettkvalitet, måltidens uppbyggnad och tillräcklig mängd frukt, grönsaker och bär.

 

Malax 30.5.2017
Direktör Pirttiperä